Verordening nr. 1989-2

OVERWEGENDE dat inrichtingen in het deel zonder rechtspersoonlijkheid van Larimer County waar personen naakt verschijnen met als doel de beschermheren van dergelijke inrichtingen te vermaken, een negatieve invloed kunnen hebben op scholen, kerken of woonwijken waarin of in de buurt waar zij zich kunnen vestigen; en

OVERWEGENDE dat, als dergelijke etablissementen geen drankvergunning hebben, ze niet onderworpen zijn aan de voorschriften die door de drankcode worden opgelegd aan naaktamusement; en

OVERWEGENDE dat genoemde nadelige gevolgen (zonder beperking) kunnen zijn: het aantrekken van voorbijgangers, parkeer- en verkeersproblemen, toegenomen criminaliteit en lawaai, verlaagde eigendomswaarden, toegenomen veiligheidsrisico's voor de kinderen uit de buurt en algehele verslechtering van de buurtkwaliteit; en

OVERWEGENDE dat de wetgevende macht van de staat Colorado sectie 30-15-401 (1)(I), CRS heeft uitgevaardigd, die de raad van districtscommissarissen machtigt om bij verordening de voorschriften vast te stellen die nodig zijn voor de exploitatie van voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarin personen verschijnen in een staat van naaktheid met als doel de beschermheren van dergelijke etablissementen te vermaken, en

OVERWEGENDE dat de genoemde raad een openbare hoorzitting heeft gehouden en onderzoek heeft gedaan naar de wenselijkheid en noodzaak van een dergelijke verordening.

NU, DAAROM, WORDT VERORDEND door de Board of County Commissioners van Larimer County, Colorado, dat het exploiteren van voor het publiek toegankelijke etablissementen waarin personen in een staat van naaktheid verschijnen met als doel de beschermheren van dergelijke etablissementen te vermaken, en die zich bevinden in het deel zonder rechtspersoonlijkheid van Larimer County, Colorado, zijn onderworpen aan de volgende voorschriften.

 1. Deze voorschriften zijn van toepassing op voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarin personen op enig moment naakt verschijnen - hetzij als primair of hoofdgebruik van het pand, hetzij als secundair, incidenteel of medegebruik van de lokalen - met als doel het vermaken van de beschermheren van dergelijke instellingen (maar niet met inbegrip van optredens waarin personen naakt verschijnen en die, als geheel genomen, serieuze literaire, artistieke, politieke of wetenschappelijke waarde hebben), en die zijn gevestigd in het deel zonder rechtspersoonlijkheid van Larimer County, Colorado, hierna "Nude Entertainment Establishment" genoemd. Deze voorschriften zijn echter niet van toepassing op inrichtingen met een drankvergunning die naaktentertainment aanbieden, aangezien dergelijke inrichtingen al onderworpen zijn aan de voorschriften van de Colorado Liquor Code.
 2. Een persoon verschijnt in een "staat van naaktheid" wanneer deze persoon ongekleed is of in zodanige kleding, kostuum of kleding dat een deel van de vrouwelijke borst onder de bovenkant van de tepelhof of een deel van het schaamhaar, anus, spleet van de billen, vulva of geslachtsdelen. De term "vermakelijk" zoals gebruikt in de eerste zin van deel 1 hiervan, betekent het bieden van amusement, genot, voldoening of bevrediging, al dan niet tegen betaling. De term "naakt amusement" zoals gebruikt in deze verordening, betekent personen die naakt verschijnen met als doel amusement, plezier, bevrediging of bevrediging te bieden, al dan niet tegen betaling (maar niet met inbegrip van optredens waarin personen verschijnen in een staat van naaktheid en die, over het geheel genomen, serieuze literaire, artistieke, politieke of wetenschappelijke waarde bevatten).
 3. Naaktentertainment is elke dag alleen beschikbaar bij naaktamusementsinrichtingen van 7 uur tot 00 uur (middernacht). Inrichtingen voor naaktamusement kunnen zoveel extra uren open zijn als hun eigenaren naar eigen goeddunken wensen, op voorwaarde dat naaktentertainment niet beschikbaar is tijdens dergelijke extra uren; bijvoorbeeld, andere legale activiteiten die geen naaktentertainment met zich meebrengen, kunnen vrij plaatsvinden. Elk naaktentertainmentbedrijf mag alleen naaktentertainment binnenshuis uitvoeren of aanbieden (binnen een gesloten structuur), en geen enkel naaktentertainmentbedrijf mag het bekijken van naaktentertainment van buiten de structuur waarin het is ingesloten toestaan ​​of op enigerlei wijze veroorzaken. Geen enkele instelling voor naaktentertainment mag op enigerlei wijze naaktentertainment toestaan ​​of aanbieden.
 4. Niemand onder de 18 jaar mag worden toegelaten tot of aanwezig zijn in een naaktamusementsinrichting van 7:00 uur tot 12:00 uur (middernacht) op welke dag dan ook. Deze minimumleeftijd is ook van toepassing op alle werknemers, agenten, bedienden of onafhankelijke contractanten die op het terrein werken. Kennisgeving van deze minimumleeftijdsbeperking zal prominent buiten alle ingangen van een naaktentertainmentbedrijf worden geplaatst.
 5. Er mag geen Nude Entertainment-etablissement worden geëxploiteerd of onderhouden binnen 1,000 voet van een woongebied of gebruikt eigendom, gemeten vanaf de dichtstbijzijnde eigendomslijn van een dergelijk residentieel eigendom tot de eigendomslijn van het Nude Entertainment Establishment. Voor de doeleinden van dit deel 5 verwijst "woonbestemming" naar onroerend goed dat is ingedeeld en geclassificeerd door de officiële bestemmingskaart van Larimer County en de uitgebreide bestemmingsresolutie als een van de volgende districten: E, E-1, R, R-1, R-2, FA, FA-1, M-1, RE, O.
 6. Er mag geen Nude Entertainment Establishment worden geëxploiteerd of onderhouden binnen een straal van 1,000 meter van een school of kerkelijk eigendom, gemeten vanaf de dichtstbijzijnde eigendomslijn van een dergelijke school of kerkelijk eigendom tot de eigendomslijn van het Nude Entertainment Establishment.
 7. Elke dag dat er in strijd met enige bepaling van deze verordening wordt gewerkt, vormt een afzonderlijke overtreding.
 8. Elke persoon die een bepaling van dit reglement overtreedt, begaat een lichte overtreding van klasse 2 en wordt, na veroordeling daarvan, bestraft met een boete van $300 voor elke afzonderlijke overtreding.
 9. Elke arresterende wetshandhavingsfunctionaris volgt de procedure voor het beoordelen van de straf in sectie 16-2-201, CRS, voor elke overtreding van deze verordening.
 10. Elke naaktamusementsinrichting die zich bezighoudt met herhaalde of voortdurende schendingen van deze voorschriften vormt een openbare overlast. Voor de toepassing van deze voorschriften betekent "herhaalde schendingen" drie of meer schendingen van enige bepaling hiervan binnen een periode van één (1) jaar vanaf het moment van enige schending, en een "voortdurende schending" betekent een schending van enige bepaling hiervan gedurende gedurende drie of meer opeenvolgende dagen.
 11. De officier van justitie, handelend overeenkomstig artikel 16-13-302, CRS, kan een vordering instellen bij de districtsrechtbank van Larimer County voor een gerechtelijk bevel tegen de exploitatie van een naaktentertainmentinstelling die, overeenkomstig deel 10 hiervan, openbare overlast vormt .
 12. Deze verordening wordt van kracht dertig dagen na publicatie ervan in een algemeen verspreide krant in Larimer County, overeenkomstig sectie 30-15-405, CRS
 13. Als enige bepaling van deze verordening door een bevoegde jurisdictie ongeldig of ongrondwettelijk wordt verklaard, zal een dergelijke beslissing deze verordening niet in haar geheel ongeldig maken, en daartoe worden de bepalingen van deze verordening scheidbaar verklaard.
 14. Elke naaktamusementsinrichting die vóór de ingangsdatum van deze verordening bestond, moet voldoen aan alle bepalingen van deze verordening vanaf de ingangsdatum en daarna, met uitzondering van delen 5 en 6 (bestaande locaties "grandfathered"); als echter een dergelijke "grandfathered" vestiging gedurende 90 ononderbroken dagen op enig moment na de ingangsdatum hiervan stopt met werken, dan zal een dergelijke vestiging daarna voldoen aan delen 5 en 6 van deze verordening. De term "bestaand" zoals gebruikt in de eerste zin van dit deel 14 betekent feitelijk in bedrijf zijn en open voor zaken, of locatiespecifieke bestemmingsgoedkeuring hebben ontvangen van Larimer County voor de vestiging en voortdurend belangrijke stappen hebben ondernomen om open te gaan voor bedrijf (zoals getoond, ter illustratie en niet als beperking, door aanzienlijke financiële investeringen in het bedrijf te doen en substantiële verbeteringen aan te brengen aan land of gebouwen voor gebruik door het bedrijf).

VASTGESTELD dit 2nd dag van augustus 1989.

RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LARIMER COUNTY, COLORADO


Daryle W. Klassen
commissaris voorzitter

 


STAAT VAN COLORADO
COUNTY VAN LARIMER COUNTY

Tijdens een reguliere openbare bijeenkomst van de Board of County Commissioners voor Larimer County, Colorado, gehouden in de County Board Conference Room, Larimer County Courthouse (Administrative Services), 200 West Oak Street, Fort Collins, Colorado op woensdag 2nd dag van augustus 1989 waren aanwezig:

Daryl W. Klassen, voorzitter van de commissaris

Courtlyn W. Hotchkiss, commissaris

MJ "Moe" Mekelburg, Commissaris

Rick Zier, assistent-officier van justitie

Myrna Rodenberger, griffier en blokfluit

Toen onder meer de volgende rechtszaken werden gehouden en gedaan, te weten:

Gedeputeerde Mekelburg stelde de goedkeuring van de voorgaande Nude Entertainment Ordinance voor. De vraag werd gesteld en de commissarissen Klassen, Hotchkiss en Mekelburg stemden elk "Aye". De genoemde verordening werd naar behoren aangenomen, de voorzitter machtigde om deze te ondertekenen, en de griffier en de griffier verzochten om een ​​passende verklaring en certificering volgens de wet en om ervoor te zorgen dat de genoemde verordening volledig werd gepubliceerd in een algemeen verspreide krant in Larimer County .ATTEST EN CERTIFICAAT VAN COUNTY CLERK EN RECORDER
Verordening nr. 1989 - 2

Ik, Myrna Rodenberger, Larimer County Clerk and Recorder, bevestig hierbij de voorgaande Nude Entertainment Ordinance en de handtekening van de voorzitter van de Board of County Commissioners daarop. Ik verklaar hierbij dat de genoemde verordening, zoals oorspronkelijk voorgesteld, eerder is geïntroduceerd en voorgelezen tijdens een voorafgaande reguliere of speciale vergadering van de raad van districtscommissarissen op 5 juli 1989 en eenmaal volledig is gepubliceerd in elk van de volgende drie kranten van algemeen oplage gepubliceerd in Larimer County: Fort Collins Coloradoan, publicatiedatum 9 juli 1989; Liefdesland Verslaggever Heraut, publicatiedatum 12 juli 1989; Estes Park Trail Gazzette, datum van publicatie 12 juli 1989. Ik verklaar hierbij verder dat ik ervoor zal zorgen dat de voorgaande verordening zoals aangenomen eenmaal volledig zal worden gepubliceerd in de voor Fort Collins Coloradoan (en, in overeenstemming met deel 12 van de voorgaande verordening en sectie 30-15-405, CRS, wordt de voorgaande verordening zoals aangenomen dertig dagen na dergelijke publicatie van kracht).


Mirna Rodenberger
Larimer County griffier en recorder